Selecteer een pagina

Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers.

Belastingvoordeel voor werknemers

Als werknemers studiekosten zelf betalen, kunnen zij een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om bijvoorbeeld lesgeld en de kosten van studieboeken.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Financiële tegemoetkoming

Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.

Belastingvoordeel voor werkgevers

Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor:

  • kosten van begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
  • de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Deze regeling vervangt sinds 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs.

Regeling voor moeilijk plaatsbare deelnemers aan stages

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar aan mbo-instellingen, kenniscentra en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Met dit geld kunnen deze organisaties zorgen voor extra stageplaatsen voor moeilijk plaatsbare leerlingen uit het beroepsonderwijs. Ook is intensieve stagebegeleiding mogelijk. Dit is geregeld in de Regeling stagebox beroepsonderwijs.

Sinds 2013 valt de stagebox onder de prestatiebox. De Rijksoverheid heeft de prestatiebox ingevoerd om individuele resultaatafspraken met onderwijsinstellingen te kunnen maken.

(Bron: Rijksoverheid)